= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

Измервателна платформа

Мобилна измервателна платформа МТР 9000 STORM

Мобилната измервателна платформа МТР 9000 STORM е мобилно устройство от ново поколение и е предназначена за решаване на всички измервателни задачи, възникващи при изграждането и монтажа на ВОКЛ. Представлява универсален измервателен уред, състоящ се от базов управляем модул с вграден цветен дисплей и широк набор сменяеми измервателни модули.
Удачно конструктивно решение, позволяващо на ползвателя при необходимост да използва различни модули и да извършва всички типове измервания на оптичните кабели.
Сменяемите модули лесно се поставят и заменят. Това изключва необходимостта от използването на допълнителни уреди и същевременно снижава разходите и времето за обучение.
В платформата се използва цветен екран с функция TOUCHSCREEN, предвидено е монтирането на източник на видимо излъчване за откриване на повреда на оптични влакна (VPL).


Работни измервателни средства

Оптичен рефлектометър ОР-2-2

Предназначен за измерване на затихване в оптичните влакна (ОВ) и техните съединения, дължината на ОВ и разстоянията до местата на повреда. ОР2-2 се състои от базисен блок и сменяеми оптични блокове за измерване на многорежимни и еднорежимни ОВ в различни дължини на вълната.

HHL packageОбщи характеристики:

 • управление на рефлектометъра, обработка и изобразяване на резултатите от измерванията с помощта на компютър, който може да бъде включен в пакета за продажба;
 • програмно обезпечение, позволяващо да бъдат определени всички изисквани характеристики на ОВ, едновременно анализиране на дисплея на компютъра на няколко рефлектограми, запазване на твърдия диск и прочитане от него на данни от измервания, разпечатването им на принтер;
 • режим "Шаблон", осигуряващ съществено съкращение на времето за анализ и паспортизация на оптичните кабелни линии;
 • съхранение и разчитане на рефлектограмите във формат BELLCORE;
 • възможност за измерване на параметрите на електрическите кабелни връзки с помощта на допълнителен сменяем блок.

Оптически локатор-рефлектометър ВЛ-5

Предназначен за измерване на затихване в оптичните влакна (ОВ) и техните съединения, дължината на оптичното влакно и разстояние до определен от него участък. ВЛ-5 може да бъде приложен при изграждането, монтажа, експлоатацията и ремонтите дейности на ВОКЛ.

HHL packageОбщи характеристики:

 • два режима на работа:
  • - режим на локатор (автономен режим);
  • - режим на рефлектометър (под управлението на компютър);
 • изобразяване на вграден графичен дисплей разстоянието до мястото на повреда;
 • автоматично съхранение на получената рефлектограма в енергонезависима памет на прибора.

Оптически тестер ОТ-2-6

ОТ-2-6 е предназначен за измерване на оптичната мощност и затихване във влакнесто-оптични комуникационни линии и компоненти на влакнесто-отпична техника, също така и за генериране на стабилизирано оптично излъчване.

HHL packageОбщи характеристики:

 • възможност за изменение на дължината на вълната на измерваното излъчване с +40 nm със стъпка 5 nm около избрания централен диапазон на дължина на вълната, с цел повишаване точността на измерването;
 • съхраняване на резултатите от измерванията в енергонезависима памет, заедно с времето и датата на провеждане на изследването (256 клетъчна памет);
 • възможност за управляване на измервателната мощност с помощта на компютър;
 • отчитане и преглед на резултатите от измерването с помощта на компютър;
 • три основни дължини на вълната за калибровка 850, 1310 и 1550 nm;
 • режим за измерване на относителни нива;
 • два режима на работа на източника на оптично излъчване: непрекъснат и импулсен с честота на модулация 2 kHz;
 • календар и час в реално време;
 • индикация за състоянието на батерията;
 • автоматично изключване.

Източник на оптично излъчване ОТ-2-5/ИИ и ОТ-2-5/ИМ измерител на оптична мощност

ОТ-2-5/ИИ е предназначен за генериране на стабилизирано излъчване в оптичните влакна (два режима на работа: непрекъснат и импулсен с честота на модулация 2 kHz)
ОТ-2-5/ИМ e измерител на оптичната мощност при еднорежимни и многорежимни системи. Позволява да бъде извършено с висока точност измерване на оптичната мощност и затихване във ВОКЛ. (Три основни дължини на вълната за калибровка 850, 1310 и 1550, възможност за изменение значението на дължината на вълната на измерваното отпично излъчване с +40 nm със стъпка 5 nm около избрания диапазон на дължина на вълната, с цел повишаване точността на измерване).

HHL packageОбщи характеристики:

 • съхранение на резултатите от измерванията в енергонезависима памет, заедно с времето и датата на провеждане на изследването (256 клетъчна памет)
 • изобразяване както като абсолютно, така и като относително ниво;
 • режим на измерване в относителни нива;
 • възможност за управление на измервателната мощност с помощта на компютър;
 • отчитане и преглед на резултатите от измерването с помощта на компютър;
 • календар и час в реално време;
 • регулиране на контрастността на индикатора;
 • индикация за състоянието на батерията;
 • автоматично изключване.

Оптично устройство за гласова комуникация ПУ-2

HHL packageПредназначено е за осъществяване на служебна връзка по едно оптично влакно. ПУ-2 е незаменимо при изграждането, монтажа, тестването и експлоатацията ВОКЛ, когато операторите се намират на значително разстояние едни от други и е необходимо непрекъснато оперативно да обменят информация по време на работа, при отсъствие на стандартна телефонна връзка.

 • използва еднорежимен полупроводников източник на оптично излъчване и високочувствителни приемници за обезпечаване на максимална дължина за установяване на връзка;
 • звукова и светлинна индикация на обаждането;
 • регулиране силата на звука;
 • индикации за включено устройство за разговор и за състоянието на батерията.

Webmaster | ©2009 LED Technologies Bulgaria LTD